MPL là gì? Ý nghĩa của từ mpl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

MPL là gì? Ý nghĩa của từ mpl

MPL là gì ?

MPL là “Mozilla Public License” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MPL

MPL có nghĩa “Mozilla Public License”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy phép Công cộng Mozilla”.

MPL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MPL là “Mozilla Public License”.

Một số kiểu MPL viết tắt khác:
+ Magnetic Path Length: Chiều dài đường dẫn từ.
+ Maximum Parcel Level: Mức tối đa của thửa đất.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MPL:
+ DMAX: Maximum of optical density (Mật độ quang học tối đa).
+ PSA: Public Service Agreement (Thỏa thuận dịch vụ công).
+ DPP: Director of Public Prosecutions (Giám đốc Công tố).
+ PSC: Public Service Commission (Ủy ban dịch vụ công cộng).
+ LOS: Level Of Service (Mức độ dịch vụ).
+ LFC: Level of free convection (Mức độ đối lưu tự do).
+ MCF: Magnetic Confinement Fusion (Phản ứng tổng hợp từ tính).
...

Post Top Ad