MTO là gì? Ý nghĩa của từ mto - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

MTO là gì? Ý nghĩa của từ mto

MTO là gì ?

MTO là “Make To Order” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MTO

MTO có nghĩa “Make To Order”, dịch sang tiếng Việt là “Làm theo đơn đặt hàng”.

MTO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MTO là “Make To Order”.

Một số kiểu MTO viết tắt khác:
+ Made To Order: Sản xuất theo đơn đặt hàng.
+ Multimodal Transport Operator: Nhà khai thác vận tải đa phương thức.
+ Medium-Term budgetary Objective: Mục tiêu ngân sách trung hạn.
+ Material Take Off: Vật liệu cất cánh.
+ Mars Transfer Orbit: Quỹ đạo chuyển giao sao Hỏa.
+ Medical Timeout: Hết giờ khám bệnh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MTO:
+ ETO: Engineering To Order (Thiết kế theo đơn hàng).
+ MTS: Make To Stock (Sản xuất dự trữ).
+ ORR: Objective Response Rate (Tỷ lệ đáp ứng khách quan).
+ MPM: Material Point Method (Phương pháp điểm vật chất).
+ QMR: Quick Medical Reference (Tham khảo y tế nhanh).
+ RRO: Rent Repayment Order (Lệnh hoàn trả tiền thuê).
+ OMS: Order Management System (Hệ thống quản lý đơn hàng).
...

Post Top Ad