PIM là gì? Ý nghĩa của từ pim - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

PIM là gì? Ý nghĩa của từ pim

PIM là gì ?

PIM là “Product Information Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PIM

PIM có nghĩa “Product Information Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý thông tin sản phẩm”.

PIM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PIM là “Product Information Management”.

Một số kiểu PIM viết tắt khác:
+ Principal Indecomposable Module: Mô-đun không thể phân hủy chính.
+ Personal Information Module: Mô-đun thông tin cá nhân.
+ Personal Iterations Multiplier: Hệ số lặp cá nhân.
+ Platform-Independent Model: Mô hình nền tảng độc lập.
+ Protocol Independent Multicast: Giao thức đa phương thức độc lập.
+ Providence Industrial Mission: Sứ mệnh công nghiệp Providence.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PIM:
+ MPM: Manufacturing Process Management (Quản lý quy trình sản xuất).
+ DAP: Dose area product (Khu vực liều lượng sản phẩm).
+ OMS: Order Management System (Hệ thống quản lý đơn hàng).
+ IM: Information Management (Quản lý thông tin).
+ ABM: Activity-Based Management (Quản lý dựa trên hoạt động).
+ TMS: Transportation Management System (Hệ thống quản lý vận tải).
+ DAM: Digital Asset Management (Quản lý tài sản kỹ thuật số).
+ CEM: Customer Experience Management (Quản lý trải nghiệm khách hàng).
+ APQP: Advanced Product Quality Planning (Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao).
+ PRD: Product Requirements Document (Tài liệu yêu cầu sản phẩm).
...

Post Top Ad