NIB là gì? Ý nghĩa của từ nib - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

NIB là gì? Ý nghĩa của từ nib

NIB là gì ?

NIB là “New In Box” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NIB

NIB có nghĩa “New In Box”, dịch sang tiếng Việt là “Mới trong hộp”.

NIB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NIB là “New In Box”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NIB:
+ NEP: New Economic Policy (Chính sách kinh tế mới).
+ KIV: Keep in view (Giữ trong tầm nhìn).
+ OBB: Oriented Bounding Box (Hộp giới hạn định hướng).
+ HPNY: Happy New Year (Chúc mừng năm mới).
+ TBM: Tool Box Meeting (Cuộc họp kín, họp nội bộ).
...

Post Top Ad