NIL là gì? Ý nghĩa của từ nil - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

NIL là gì? Ý nghĩa của từ nil

NIL là gì ?

NIL là “Nothing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NIL

NIL có nghĩa “Nothing”, dịch sang tiếng Việt là “Không có gì cả”. Một dạng rút gọn của từ tiếng Latin là nihil, nihilum. Trong lĩnh vực máy tính, công nghê thông tin mà đặc biệt là trong lập trình thì nil thường dùng để chỉ biến chưa có giá trị.

NIL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng NIL là “Nothing”.

Một số kiểu NIL viết tắt khác:
+ Zero: Số 0.
+ Name, Image and Likeness: Tên, Hình ảnh và Sự giống nhau.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NIL:
+ ET-AL: And others (Và những thứ khác).
+ NTT: Nippon Telegraph and Telephone.
+ RNR: Rest And Recreation (Nghỉ ngơi và giải trí).
+ NFR: Non Functional Requirement (Yêu cầu phi chức năng).
+ NOV: November (Tháng mười một).
+ LOU: Letter Of Understanding (Thư hiểu biết).
+ LOC: Line Of Credit (Hạn mức tín dụng).
+ LBP: Local Binary Patterns (Mô hình nhị phân cục bộ).
...

Post Top Ad