SANDO là gì? Ý nghĩa của từ sando - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

SANDO là gì? Ý nghĩa của từ sando

SANDO là gì ?

SANDO là “Sensory Ataxic Neuropathy Dysarthria and Ophthalmoparesis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SANDO

SANDO có nghĩa “Sensory Ataxic Neuropathy Dysarthria and Ophthalmoparesis”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh thần kinh mất điều hòa cảm giác Rối loạn cảm giác và bệnh nhãn khoa”.

SANDO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SANDO là “Sensory Ataxic Neuropathy Dysarthria and Ophthalmoparesis”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SANDO:
+ OBG: Obstetrics and Gynecology (Sản khoa và Phụ khoa).
+ PSA: Purchase and Sale Agreement (Thỏa thuận mua bán).
+ SEQ: Sequence (Dãy, trình tự, phân đoạn).
+ NEP: New Economic Policy (Chính sách kinh tế mới).
+ DAQ: Data Acquisition (Thu thập dữ liệu).
+ DAP: Delivery At Place (Giao hàng tận nơi).
+ OMV: Outer Membrane Vesicle (Túi màng ngoài).
+ OC: Original Character (Nhân vật nguyên bản).
...

Post Top Ad