OE là gì? Ý nghĩa của từ oe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

OE là gì? Ý nghĩa của từ oe

OE là gì ?

OE là “Open Ending” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OE

OE có nghĩa “Open Ending”, dịch sang tiếng Việt là “Đoạn kết mở”. Thường dùng trong lĩnh vực phim ảnh, nó đề cập đến phần kết thúc nhưng có khả năng mở ra một nội dung khác, mà có thể khai khác ở các phần sau (phần kế tiếp).

OE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OE là “Open Ending”.

Một số kiểu OE viết tắt khác:
+ Overseas Experience: Kinh nghiệm ở nước ngoài. Thuật ngữ của New Zealand đề cập đến thời gian làm việc hoặc kỳ nghỉ kéo dài ở nước ngoài.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OE:
+ MO: Momentary Open (Mở tạm thời).
+ OMS: Open Metering System (Hệ thống đo sáng mở).
+ OL: Open Library (Thư viện mở).
+ OBB: Open Buy Back (Mở mua lại).
+ OPT: Overseas Passenger Terminal (Nhà ga hành khách nước ngoài).
...

Post Top Ad