OPAC là gì? Ý nghĩa của từ opac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

OPAC là gì? Ý nghĩa của từ opac

OPAC là gì ?

OPAC là “Online Public Access Catalog” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OPAC

OPAC có nghĩa “Online Public Access Catalog”, dịch sang tiếng Việt là “Mục lục truy cập công cộng trực tuyến”.

OPAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OPAC là “Online Public Access Catalog”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OPAC:
+ DAP: Debug Access Port (Cổng truy cập gỡ lỗi).
+ AMS: Access Method Services (Dịch vụ phương thức truy cập).
+ UMA: Uniform Memory Access (Truy cập bộ nhớ thống nhất).
+ PSC: Public Service Commission (Ủy ban dịch vụ công cộng).
+ PSA: Public Service Agreement (Thỏa thuận dịch vụ công).
...

Post Top Ad