OTE là gì? Ý nghĩa của từ ote - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

OTE là gì? Ý nghĩa của từ ote

OTE là gì ?

OTE là “On-Target Earnings” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OTE

OTE có nghĩa “On-Target Earnings”, dịch sang tiếng Việt là “Thu nhập đạt mục tiêu đề ra”. Thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh.

OTE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OTE là “On-Target Earnings”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OTE:
+ ORR: Objective Response Rate (Tỷ lệ đáp ứng khách quan).
+ OOC: Out Of Character (Không hợp với tính cách).
+ THRU: Through (Qua, xuyên qua, băng qua, suốt).
+ TVT: Television of Thailand (Truyền hình Thái Lan).
+ TOR: Terms Of Reference (Điều khoản tham chiếu).
...

Post Top Ad