PAN là gì? Ý nghĩa của từ pan - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

PAN là gì? Ý nghĩa của từ pan

PAN là gì ?

PAN là “Primary Account Number” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PAN

PAN có nghĩa “Primary Account Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số tài khoản chính”. Số thẻ và là một dãy số riêng biệt được sử dụng để xác định tài khoản (chủ thẻ) trong các thẻ ngân hàng.

PAN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PAN là “Primary Account Number”.

Một số kiểu PAN viết tắt khác:
+ Permanent Account Number: Số tài khoản vĩnh viễn.
+ Personal Area Network: Mạng cá nhân.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PAN:
+ NTT: Number theoretic transform (Biến đổi lý thuyết số).
+ ASA: Accessible Surface Area (Diện tích bề mặt có thể tiếp cận).
+ KAM: Key Account Management (Quản lý tài khoản chính).
+ HRA: Health Reimbursement Account (Tài khoản bồi hoàn sức khỏe).
...

Post Top Ad