POC là gì? Ý nghĩa của từ poc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

POC là gì? Ý nghĩa của từ poc

POC là gì ?

POC là “Proof Of Concept” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POC

POC có nghĩa “Proof Of Concept”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng minh khái niệm”.

POC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POC là “Proof Of Concept”.

Một số kiểu POC viết tắt khác:
+ Proof Of Capacity: Bằng chứng năng lực.
+ Products Of Conception: Sản phẩm của sự thụ thai.
+ Particulate Organic Carbon: Các hạt cacbon hữu cơ.
+ Point Of Care: Điểm chăm sóc.
+ Products Of Combustion: Sản phẩm của quá trình đốt cháy.
+ Portable Oxygen Concentrator: Máy tạo oxy di động.
+ Paid Outside Closing: Thanh toán bên ngoài khi đóng.
+ Percentage Of Completion: Phần trăm hoàn thành.
+ Point Of Contact: Điều khoản của hợp đồng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến POC:
+ EOD: End of day (Cuối ngày).
+ ESS: Explained sum of squares (Giải thích tổng bình phương).
+ NLA: National Library of Australia (Thư viện quốc gia Úc).
+ COP: Coefficient Of Performance (Hệ số hiệu suất).
+ POA: Power Of Attorney (Giấy ủy quyền).
...

Post Top Ad