BPC là gì? Ý nghĩa của từ bpc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

BPC là gì? Ý nghĩa của từ bpc

BPC là gì ?

BPC là “Bits Per Component” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BPC

BPC có nghĩa “Bits Per Component”, dịch sang tiếng Việt là “Bit trên mỗi thành phần”.

BPC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BPC là “Bits Per Component”.

Một số kiểu BPC viết tắt khác:
+ British Phosphate Commission: Ủy ban phốt phát Anh.
+ Bournemouth and Poole College: Cao đẳng Bournemouth và Poole.
+ Battery Park City: Thành phố Battery Park.
+ British Polling Council: Hội đồng thăm dò dư luận Anh.
+ British Pharmacopoeia Commission: Ủy ban dược điển Anh.
+ British Poultry Council: Hội đồng gia cầm Anh.
+ Business Process Customization: Tùy chỉnh quy trình nghiệp vụ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BPC:
+ ACP: Automatic and controlled processes (Quy trình tự động và được kiểm soát).
+ SPC: Statistical Process Control (Kiểm soát quá trình thống kê).
+ PSC: Public Service Commission (Ủy ban dịch vụ công cộng).
+ SFC: Securities And Futures Commission (Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai).
...

Post Top Ad