POM là gì? Ý nghĩa của từ pom - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

POM là gì? Ý nghĩa của từ pom

POM là gì ?

POM là “Production And Operations Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POM

POM có nghĩa “Production And Operations Management”, dịch sang tiếng Việt là “Sản xuất và quản lý hoạt động”.

POM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POM là “Production And Operations Management”.

Một số kiểu POM viết tắt khác:
+ Princeton Ocean Model: Mô hình Đại dương Princeton.
+ Particulate Organic Matter: Hạt chất hữu cơ.
+ Prescription-Only Medicine: Thuốc theo toa.
+ Parallax Occlusion Mapping: Ánh xạ tắc parallax.
+ Project Object Model: Mô hình đối tượng dự án.
+ Pattern-Oriented Modeling: Mô hình hướng mẫu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến POM:
+ MPM: Master of Project Management (Thạc sĩ quản lý dự án).
+ BOB: Blitter object (Đối tượng Blitter).
+ CDM: Charged-Device Model (Kiểu thiết bị đã sạc).
+ PA: Production Assistant (Trợ lý sản xuất).
+ MOC: Meta Object Compiler (Trình biên dịch đối tượng Meta).
...

Post Top Ad