POTS là gì? Ý nghĩa của từ pots - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

POTS là gì? Ý nghĩa của từ pots

POTS là gì ?

POTS là “Plain Old Telephone Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POTS

POTS có nghĩa “Plain Old Telephone Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ điện thoại cũ thông thường”.

POTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POTS là “Plain Old Telephone Service”.

Một số kiểu POTS viết tắt khác:
+ Packet-Optical Transport System: Hệ thống vận chuyển gói-quang.
+ Poverty Of The Stimulus: Nghèo về kích thích.
+ Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome: Hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến POTS:
+ AMS: Automated Manifest System (Hệ thống kê khai tự động).
+ TMS: Tension Myositis Syndrome (Hội chứng viêm cơ căng thẳng).
+ PSA: Public Service Agreement (Thỏa thuận dịch vụ công).
+ SRP: Service Release Premium (Phí phát hành dịch vụ).
+ VISTA: Volunteers in Service to America (Tình nguyện viên phục vụ Hoa Kỳ).
+ LOS: Level Of Service (Mức độ dịch vụ).
+ SIS: Second-impact syndrome (Hội chứng tác động thứ hai).
...

Post Top Ad