PRD là gì? Ý nghĩa của từ prd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

PRD là gì? Ý nghĩa của từ prd

PRD là gì ?

PRD là “Product Requirements Document” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PRD

PRD có nghĩa “Product Requirements Document”, dịch sang tiếng Việt là “Tài liệu yêu cầu sản phẩm”.

PRD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PRD là “Product Requirements Document”.

Một số kiểu PRD viết tắt khác:
+ Poverty Related Diseases: Các bệnh liên quan đến nghèo đói.
+ Partial Rootzone Drying: Làm khô một phần tầng rễ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PRD:
+ PSS: Product Support Services (Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm).
+ APQP: Advanced Product Quality Planning (Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao).
+ POTS: Poverty Of The Stimulus (Nghèo về kích thích).
+ DAP: Dose area product (Khu vực liều lượng sản phẩm).
+ GRP: Grape Reaction Product (Sản phẩm phản ứng nho).
...

Post Top Ad