PSS là gì? Ý nghĩa của từ pss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

PSS là gì? Ý nghĩa của từ pss

PSS là gì ?

PSS là “Product-Service System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSS

PSS có nghĩa “Product-Service System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống sản phẩm dịch vụ”.

PSS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PSS là “Product-Service System”.

Một số kiểu PSS viết tắt khác:
+ Power System Stabilizer: Bộ ổn định hệ thống điện.
+ Product Support Services: Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm.
+ Probabilistic Signature Scheme: Lược đồ chữ ký xác suất.
+ Proportional Set Size: Kích thước tập hợp tỷ lệ.
+ Passenger Service System: Hệ thống dịch vụ hành khách.
+ Performance Supervision System: Hệ thống giám sát hiệu suất.
+ Psychosocial Short Stature: Tầm vóc thấp về mặt tâm lý xã hội.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PSS:
+ ASA: Air Services Agreement (Hợp đồng dịch vụ hàng không).
+ DAP: Dose area product (Khu vực liều lượng sản phẩm).
+ AMS: Access Method Services (Dịch vụ phương thức truy cập).
+ ESS: Executive Support System (Hệ thống hỗ trợ điều hành).
+ PRD: Product Requirements Document (Tài liệu yêu cầu sản phẩm).
+ CS: Customer Service (Dịch vụ khách hàng).
+ PIM: Product Information Management (Quản lý thông tin sản phẩm).
+ LOS: Level Of Service (Mức độ dịch vụ).
...

Post Top Ad