QTK là gì? Ý nghĩa của từ qtk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

QTK là gì? Ý nghĩa của từ qtk

QTK là gì ?

QTK là “Quỹ tiết kiệm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QTK

QTK có nghĩa “Quỹ tiết kiệm”.

QTK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QTK là “Quỹ tiết kiệm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QTK:
+ QTC: Quà tự chọn (hoặc quà tùy chọn).
+ QLD: Quản lý dược.
+ TTN: Thanh thiếu niên.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ KCX: Khu chế xuất.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ KL: Kết luận.
...

Post Top Ad