RAMA là gì? Ý nghĩa của từ rama - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

RAMA là gì? Ý nghĩa của từ rama

RAMA là gì ?

RAMA là “Research Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analysis and Prediction” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RAMA

RAMA có nghĩa “Research Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analysis and Prediction”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu Mảng xác định đối với Phân tích và Dự báo Gió mùa Châu Phi-Á-Úc”.

RAMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RAMA là “Research Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analysis and Prediction”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RAMA:
+ PCA: Principal Component Analysis (Phân tích thành phần chính).
+ BEA: Bureau of Economic Analysis (Cục phân tích kinh tế).
+ ASA: Auditory Scene Analysis (Phân tích cảnh thính giác).
+ PGA: Pin Grid Array (Mảng lưới pin).
...

Post Top Ad