RAND là gì? Ý nghĩa của từ rand - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

RAND là gì? Ý nghĩa của từ rand

RAND là gì ?

RAND là “Random” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RAND

RAND có nghĩa “Random”, dịch sang tiếng Việt là “Ngẫu nhiên”.

RAND là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng RAND là “Random”.

Một số kiểu RAND viết tắt khác:
+ Reasonable and non-discriminatory licensing: Cấp phép hợp lý và không phân biệt đối xử.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RAND:
+ MRAM: Magnetoresistive Random Access Memory (RAM từ điện trở).
+ RNG: Random Number Generator (Trình tạo số ngẫu nhiên).
...

Post Top Ad