RE là gì? Ý nghĩa của từ re - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

RE là gì? Ý nghĩa của từ re

RE là gì ?

RE là “Reply” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RE

RE có nghĩa “Reply”, dịch sang tiếng Việt là “Trả lời”.

RE là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng RE là “Reply”.

Một số kiểu RE viết tắt khác:
+ Repeat: Lặp lại.
+ Respond: Phản hồi.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RE:
+ RSVP: Please Respond (Vui lòng phản hồi).
+ NR: No Reply (Không trả lời).
+ RNR: Read No Reply (Đọc không trả lời).
+ LTR: Long terminal repeat (Lặp lại đầu cuối dài).
...

Post Top Ad