RIB là gì? Ý nghĩa của từ rib - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

RIB là gì? Ý nghĩa của từ rib

RIB là gì ?

RIB là “Routing Information Base” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RIB

RIB có nghĩa “Routing Information Base”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng định tuyến”.

RIB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RIB là “Routing Information Base”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RIB:
+ LSB: Linux Standard Base (Cơ sở tiêu chuẩn Linux).
+ BS: Base Station (Trạm gốc).
+ VIF: Visual Information Fidelity (Thông tin hình ảnh trung thực).
+ TMI: Too Much Information (Quá nhiều thông tin).
+ FOB: Forward Operating Base (Cơ sở hoạt động chuyển tiếp).
...

Post Top Ad