SPC là gì? Ý nghĩa của từ spc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

SPC là gì? Ý nghĩa của từ spc

SPC là gì ?

SPC là “Statistical Process Control” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPC

SPC có nghĩa “Statistical Process Control”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát quá trình thống kê”.

SPC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPC là “Statistical Process Control”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SPC:
+ SAS: Statistical Analysis System (Hệ thống phân tích thống kê).
+ PSA: Primary Statistical Area (Khu vực thống kê chính).
+ ICD: Impulse Control Disorder (Rối loạn kiểm soát xung động).
+ PSC: Port State Control (Kiểm soát trạng thái cảng).
+ MCC: Multiversion Concurrency Control (Kiểm soát đồng thời đa vũ trụ).
...

Post Top Ad