TNE là gì? Ý nghĩa của từ tne - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

TNE là gì? Ý nghĩa của từ tne

TNE là gì ?

TNE là “Transnational Education” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TNE

TNE có nghĩa “Transnational Education”, dịch sang tiếng Việt là “Giáo dục xuyên quốc gia”.

TNE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNE là “Transnational Education”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNE:
+ VET: Vocational Education and Training (Giáo dục và đào tạo nghề).
+ BEA: Broadcast Education Association (Hiệp hội giáo dục phát thanh).
+ TNC: Transnational Corporation (Tập đoàn đa quốc gia).
+ EOD: Education Opens Doors (Giáo dục mở cửa).
+ MOTE: Modes of Teacher Education (Các phương thức đào tạo giáo viên).
...

Post Top Ad