RQD là gì? Ý nghĩa của từ rqd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

RQD là gì? Ý nghĩa của từ rqd

RQD là gì ?

RQD là “Rock-Quality Designation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RQD

RQD có nghĩa “Rock-Quality Designation”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ định chất lượng đá”.

RQD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RQD là “Rock-Quality Designation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RQD:
+ RNR: Risk-Need-Responsivity (Rủi ro-Nhu cầu-Phản ứng).
+ RX: Recipe (Công thức).
+ QVC: Quality Value Convenience (Giá trị Chất lượng Tiện lợi).
+ DAQ: Data Acquisition (Thu thập dữ liệu).
+ DMAX: Maximum of optical density (Mật độ quang học tối đa).
...

Post Top Ad