TEMPEST là gì? Ý nghĩa của từ tempest - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

TEMPEST là gì? Ý nghĩa của từ tempest

TEMPEST là gì ?

TEMPEST là “Telecommunications Electronics Materials Protected from Emanating Spurious Transmissions” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TEMPEST

TEMPEST có nghĩa “Telecommunications Electronics Materials Protected from Emanating Spurious Transmissions”, dịch sang tiếng Việt là “Vật liệu điện tử viễn thông được bảo vệ khỏi phát xạ giả”.

TEMPEST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TEMPEST là “Telecommunications Electronics Materials Protected from Emanating Spurious Transmissions”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TEMPEST:
+ BOM: Bill Of Materials (Hóa đơn nguyên vật liệu).
+ EMI: Equated Monthly Installment (Khoảng trả hàng tháng).
+ MCBS: Mine Clearing Blade System (Hệ thống rà phá bom mìn).
+ PDS: Planetary Data System (Hệ thống dữ liệu hành tinh).
+ PPS: Pay Per Sale (Trả tiền cho mỗi lần bán hàng).
...

Post Top Ad