RRP là gì? Ý nghĩa của từ rrp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

RRP là gì? Ý nghĩa của từ rrp

RRP là gì ?

RRP là “Recommended Retail Price” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RRP

RRP có nghĩa “Recommended Retail Price”, dịch sang tiếng Việt là “Giá bán lẻ đề nghị”.

RRP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RRP là “Recommended Retail Price”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RRP:
+ SRP: Suggested Retail Price (Giá bán lẻ đề xuất).
+ RMS: Root Mean Square (Giá trị hiệu dụng).
+ RCE: Remote Code Execution (Thực thi mã từ xa).
+ REC: Recording (Ghi).
+ PIT: Personal Income Tax (Thuế thu nhập cá nhân).
+ PAM: Potential Acuity Meter (Máy đo thị lực).
...

Post Top Ad