SCM là gì? Ý nghĩa của từ scm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

SCM là gì? Ý nghĩa của từ scm

SCM là gì ?

SCM là “Supply Chain Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCM

SCM có nghĩa “Supply Chain Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý chuỗi cung cấp”.

SCM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCM là “Supply Chain Management”.

Một số kiểu SCM viết tắt khác:
+ Scanning Capacitance Microscopy: Kính hiển vi điện dung quét.
+ Subcarrier multiplexing: Ghép kênh sóng mang con.
+ Software Configuration Management: Quản lý cấu hình phần mềm.
+ Service Control Manager: Quản lý kiểm soát dịch vụ.
+ Sweetened Condensed Milk: Sữa đặc có đường.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SCM:
+ SMF: System Management Facilities (Cơ sở quản lý hệ thống).
+ ARC: Authenticated Received Chain (Chuỗi nhận được xác thực).
+ AMM: Automatic Memory Management (Quản lý bộ nhớ tự động).
+ MCC: Multiversion Concurrency Control (Kiểm soát đồng thời đa vũ trụ).
+ ABM: Activity-Based Management (Quản lý dựa trên hoạt động).
...

Post Top Ad