SEER là gì? Ý nghĩa của từ seer - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

SEER là gì? Ý nghĩa của từ seer

SEER là gì ?

SEER là “Seasonal Energy Efficiency Ratio” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SEER

SEER có nghĩa “Seasonal Energy Efficiency Ratio”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng theo mùa”.

SEER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SEER là “Seasonal Energy Efficiency Ratio”.

Một số kiểu SEER viết tắt khác:
+ Surveillance, Epidemiology, and End Results: Giám sát, dịch tễ học và kết quả cuối cùng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SEER:
+ FE: Front End (Giao diện người dùng).
+ EOD: End of day (Cuối ngày).
+ CEM: Cylindrical Energy Module (Mô-đun năng lượng hình trụ).
+ TAR: Tissue-to-air ratio (Tỷ lệ mô trên không khí).
...

Post Top Ad