SEQ là gì? Ý nghĩa của từ seq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

SEQ là gì? Ý nghĩa của từ seq

SEQ là gì ?

SEQ là “Sequence” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SEQ

SEQ có nghĩa “Sequence”, dịch sang tiếng Việt là “Dãy, trình tự, nối tiếp, phân đoạn”. Thuật ngữ sử dụng nhiều trong các lĩnh vực khác nhau như: toán học, sinh học, y học...

SEQ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng SEQ là “Sequence”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SEQ:
+ RECAP: Recap sequence (Điểm qua tập trước).
+ SQR: Structured Query Reporter (Trình báo cáo truy vấn có cấu trúc).
+ SCI: Science Citation Index (Chỉ số trích dẫn khoa học).
+ SMB: Server Message Block (Khối thông điệp máy chủ).
+ ECO: Ecology (Sinh thái học).
...

Post Top Ad