THRU là gì? Ý nghĩa của từ thru - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

THRU là gì? Ý nghĩa của từ thru

THRU là gì ?

THRU là “Through” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ THRU

THRU có nghĩa “Through”, dịch sang tiếng Việt là “Qua, xuyên qua, băng qua, suốt”.

THRU là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng THRU là “Through”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THRU:
+ HRA: Health Reimbursement Arrangement (Thỏa thuận bồi hoàn sức khỏe).
+ RRO: Rent Repayment Order (Lệnh hoàn trả tiền thuê).
+ RX: Recipe (Công thức).
+ UMA: Uniform Memory Access (Truy cập bộ nhớ thống nhất).
+ UCD: User-Centered Design (Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm).
...

Post Top Ad