SET là gì? Ý nghĩa của từ set - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

SET là gì? Ý nghĩa của từ set

SET là gì ?

SET là “Secure Electronic Transaction” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SET

SET có nghĩa “Secure Electronic Transaction”, dịch sang tiếng Việt là “Giao dịch điện tử an toàn”.

SET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SET là “Secure Electronic Transaction”.

Một số kiểu SET viết tắt khác:
+ Single-electron transistor: Bóng bán dẫn đơn electron.
+ Study of Exceptional Talent: Nghiên cứu về tài năng xuất chúng.
+ Single-ended triode: Triode một đầu.
+ Scalar expectancy theory: Lý thuyết ước lượng vô hướng.
+ Simulated Emergency Test: Thử nghiệm khẩn cấp được mô phỏng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SET:
+ NTT: New trade theory (Lý thuyết thương mại mới).
+ DAP: Draw-a-Person test (Bài kiểm tra Draw-a-Person).
+ UTT: Unconscious Thought Theory (Thuyết tư tưởng vô thức).
+ ESS: Electronic Switching System (Hệ thống chuyển mạch điện tử).
+ SMB: Simulated Moving Bed (Mô phỏng giường chuyển động).
...

Post Top Ad