SSOP là gì? Ý nghĩa của từ ssop - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

SSOP là gì? Ý nghĩa của từ ssop

SSOP là gì ?

SSOP là “Sanitation Standard Operating Procedure” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SSOP

SSOP có nghĩa “Sanitation Standard Operating Procedure”, dịch sang tiếng Việt là “Quy trình vận hành tiêu chuẩn vệ sinh”.

SSOP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SSOP là “Sanitation Standard Operating Procedure”.

Một số kiểu SSOP viết tắt khác:
+ Shrink Small-Outline Package: Thu nhỏ gói phác thảo nhỏ. Thuật ngữ sử dụng trong điện tử, liên quan đến vi mạch.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SSOP:
+ UTS: Unicode Technical Standard (Tiêu chuẩn kỹ thuật Unicode).
+ SOE: Standard Operating Environment (Môi trường hoạt động tiêu chuẩn).
+ NSI: NASA Standard Initiator (Bộ khởi tạo tiêu chuẩn của NASA).
+ FOB: Forward Operating Base (Cơ sở hoạt động chuyển tiếp).
+ BOS: Business Operating System (Hệ điều hành doanh nghiệp).
...

Post Top Ad