STEM là gì? Ý nghĩa của từ stem - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

STEM là gì? Ý nghĩa của từ stem

STEM là gì ?

STEM là “Science, Technology, Engineering and Mathematics” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ STEM

STEM có nghĩa “Science, Technology, Engineering and Mathematics”, dịch sang tiếng Việt là “Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học”.

STEM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STEM là “Science, Technology, Engineering and Mathematics”.

Một số kiểu STEM viết tắt khác:
+ Scanning Transmission Electron Microscopy: Kính hiển vi điện tử truyền quét.
+ Spatiotemporal Epidemiological Modeler: Người lập mô hình dịch tễ học không gian.

Gợi ý viết tắt liên quan đến STEM:
+ ECE: Electrical & Computer Engineering (Kỹ thuật điện và máy tính).
+ EI: Electron Ionization (Ion hóa điện tử).
+ TL: Transmission Line (Đường truyền).
+ ECR: Engineering Change Request (Yêu cầu thay đổi kỹ thuật).
+ CEM: Channel Electron Multiplier (Kênh nhân điện tử).
+ SCM: Scanning Capacitance Microscopy (Kính hiển vi điện dung quét).
+ NAE: National Academy of Engineering (Học viện Kỹ thuật Quốc gia (Hoa Kỳ)).
+ ETO: Engineering To Order (Thiết kế theo đơn hàng).
+ FEED: Front-End Engineering Design (Thiết kế kỹ thuật tổng thể).
...

Post Top Ad