STP là gì? Ý nghĩa của từ stp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

STP là gì? Ý nghĩa của từ stp

STP là gì ?

STP là “Segmenting - Targeting - Positioning” trong tiếng Anh, “Sở Tư Pháp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ STP

**NGOẠI NGỮ

STP có nghĩa “Segmenting - Targeting - Positioning”, dịch sang tiếng Việt là “Phân khúc - Mục tiêu - Định vị”. Thuật ngữ dùng để đề cập đến chiến lược kinh doanh (marketing).

**VIỆT NGỮ

STP có nghĩa “Sở Tư Pháp” trong tiếng Việt.

STP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STP là “Sở Tư Pháp”, “Segmenting - Targeting - Positioning”.

Viết tắt STP với nghĩa khác:

Gợi ý viết tắt liên quan đến STP:
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ CSDL: Cơ sở dữ liệu.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
+ PP: Phương pháp.
+ ALERT: Advanced Linked Extended Reconnaissance and Targeting (Nhắm mục tiêu và trinh sát mở rộng được liên kết nâng cao).
+ CTI: Co-operative Target Identification (Xác định mục tiêu hợp tác).
+ OPTAR: Operational Target (Mục tiêu hoạt động).
+ EPLRS: Enhanced Position Location Reporting System (Hệ thống báo cáo vị trí nâng cao).
...

Post Top Ad