SWPM là gì? Ý nghĩa của từ swpm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

SWPM là gì? Ý nghĩa của từ swpm

SWPM là gì ?

SWPM là “Solid Wood Packing Material” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SWPM

SWPM có nghĩa “Solid Wood Packing Material”, dịch sang tiếng Việt là “Vật liệu đóng gói bằng gỗ rắn”.

SWPM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SWPM là “Solid Wood Packing Material”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SWPM:
+ MPM: Material Point Method (Phương pháp điểm vật chất).
+ VNM: Value of Non-originating Material (Giá trị nguyên liệu không có xuất xứ).
+ MTO: Material Take Off (Vật liệu cất cánh).
+ QMR: Qualitative Material Requirement (Yêu cầu vật liệu định tính).
...

Post Top Ad