TIARA là gì? Ý nghĩa của từ tiara - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

TIARA là gì? Ý nghĩa của từ tiara

TIARA là gì ?

TIARA là “Total Integrated Archive of Short-Read and Array” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TIARA

TIARA có nghĩa “Total Integrated Archive of Short-Read and Array”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng kho lưu trữ tích hợp của Short-Read và Array”.

TIARA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TIARA là “Total Integrated Archive of Short-Read and Array”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TIARA:
+ IDB: Integrated Database (Cơ sở dữ liệu tích hợp).
+ IG: Integrated graphics (Đồ họa tích hợp).
+ TB: Total bases (Tổng số cơ sở).
+ PGA: Pin Grid Array (Mảng lưới pin).
...

Post Top Ad