TOR là gì? Ý nghĩa của từ tor - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

TOR là gì? Ý nghĩa của từ tor

TOR là gì ?

TOR là “Terms Of Reference” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TOR

TOR có nghĩa “Terms Of Reference”, dịch sang tiếng Việt là “Điều khoản tham chiếu”.

TOR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TOR là “Terms Of Reference”.

Một số kiểu TOR viết tắt khác:
+ Target Of Rapamycin: Mục tiêu của rapamycin.
+ Transcript Of Records: Bảng điểm hồ sơ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TOR:
+ QMR: Quick Medical Reference (Tham khảo y tế nhanh).
+ TVT: TVT Records (Tee-Vee Tunes).
+ TAR: Target Acquisition Radar (Radar thu nhận mục tiêu).
...

Post Top Ad