VET là gì? Ý nghĩa của từ vet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

VET là gì? Ý nghĩa của từ vet

VET là gì ?

VET là “Veterinary” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VET

VET có nghĩa “Veterinary”, dịch sang tiếng Việt là “Thú y”.

VET là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng VET là “Veterinary”.

Một số kiểu VET viết tắt khác:
+ Venezuelan Standard Time: Giờ chuẩn Venezuela.
+ Vocational Education and Training: Giáo dục và đào tạo nghề.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VET:
+ OTP: One Time Password (Mật khẩu một lần).
+ PTO: Paid Time Off (Thời gian nghỉ có trả lương).
+ UT: Universal Time (Giờ quốc tế).
+ LSB: Linux Standard Base (Cơ sở tiêu chuẩn Linux).
+ TAR: Time At Risk (Thời gian gặp rủi ro).
...

Post Top Ad