UCC là gì? Ý nghĩa của từ ucc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

UCC là gì? Ý nghĩa của từ ucc

UCC là gì ?

UCC là “Uniform Commercial Code” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UCC

UCC có nghĩa “Uniform Commercial Code”, dịch sang tiếng Việt là “Luật thương mại thống nhất”. Tên của một bộ luật Hoa Kỳ liên quan đến việc mua bán hàng hóa trên khắp các bang.

UCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UCC là “Uniform Commercial Code”.

Một số kiểu UCC viết tắt khác:
+ Uniform Code Council: Hội đồng mã thống nhất.
+ Unified Communications Certificate: Chứng chỉ truyền thông hợp nhất.
+ User-Created Content: Nội dung do người dùng tạo.
+ Union Customs Code: Bộ luật Hải quan Liên minh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UCC:
+ UPF: Unified Power Format (Định dạng điện thống nhất).
+ CM: Commercial Message (Thông điệp thương mại).
+ HCA: High Content Analysis (Phân tích hàm lượng cao).
+ MCC: Merchant Category Code (Mã danh mục người bán).
+ OC: Original Content (Nội dung gốc).
+ UMA: Uniform Memory Access (Truy cập bộ nhớ thống nhất).
+ CR: Code Review (Đánh giá mã).
+ COTS: Commercial off-the-shelf (Thương mại sẵn sàng).
...

Post Top Ad