VUS là gì? Ý nghĩa của từ vus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

VUS là gì? Ý nghĩa của từ vus

VUS là gì ?

VUS là “Variant of uncertain significance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VUS

VUS có nghĩa “Variant of uncertain significance”, dịch sang tiếng Việt là “Biến thể có ý nghĩa không chắc chắn”. Thuật ngữ sử dụng trong thử nghiệm di truyền.

VUS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VUS là “Variant of uncertain significance”.

Một số kiểu VUS viết tắt khác:
+ Vietnam - USA Society English Centers: Trung tâm Anh ngữ hội Việt - Mỹ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VUS:
+ TEFL: Teaching English as a Foreign Language (Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ).
+ SMB: Society for Mathematical Biology (Hiệp hội Toán học Sinh học).
+ LOS: Level Of Significance (Mức độ ý nghĩa).
+ VYF: Vietnam Youth Federation (Liên đoàn Thanh niên Việt Nam).
+ SGT: Society of Glass Technology (Hiệp hội công nghệ thủy tinh).
...

Post Top Ad