ACOM là gì? Ý nghĩa của từ acom - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

ACOM là gì? Ý nghĩa của từ acom

ACOM là gì ?

ACOM là “Atlantic Command” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACOM

ACOM có nghĩa “Atlantic Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ tư lệnh Đại Tây Dương”.

ACOM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACOM là “Atlantic Command”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ACOM:
+ AMO: Atlantic Multidecadal Oscillation (Dao động đa cực Đại Tây Dương).
+ USSPACECOM: United States Space Command (Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ).
+ ABC: Atlantic Baptist College (Đại học Atlantic Baptist).
+ C2: Command and Control (Lệnh và Kiểm soát).
+ NACC: North Atlantic Cooperation Council (Hội đồng hợp tác Bắc Đại Tây Dương).
+ PACOM: Pacific Command (Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương).
+ SGC: Stargate Command.
...

Post Top Ad