KERA là gì? Ý nghĩa của từ kera - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

KERA là gì? Ý nghĩa của từ kera

KERA là gì ?

KERA là “Kentucky Education Reform Act” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KERA

KERA có nghĩa “Kentucky Education Reform Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật Cải cách Giáo dục Kentucky”.

KERA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KERA là “Kentucky Education Reform Act”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KERA:
+ CCPA: Consumer Credit Protection Act (Đạo luật Bảo vệ Tín dụng Người tiêu dùng).
+ CERCLA: Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Đạo luật Toàn diện về Ứng phó, Bồi thường và Trách nhiệm pháp lý về Môi trường).
+ ACA: Affordable Care Act (Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng).
+ FMLA: Family Medical Leave Act (Luật Nghỉ phép Y tế Gia đình).
+ DTSA: Defend Trade Secrets Act (Bảo vệ Đạo luật Bí mật Thương mại).
+ PCTE: Punjab College of Technical Education (Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Punjab).
+ NISER: National Institute of Science Education and Research (Viện Nghiên cứu và Giáo dục Khoa học Quốc gia).
...

Post Top Ad