AFGAM là gì? Ý nghĩa của từ afgam - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

AFGAM là gì? Ý nghĩa của từ afgam

AFGAM là gì ?

AFGAM là “Amazon Facebook Google Apple Microsoft” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AFGAM

AFGAM có nghĩa “Amazon Facebook Google Apple Microsoft”.

AFGAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AFGAM là “Amazon Facebook Google Apple Microsoft”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AFGAM:
+ ACDT: Apple Certified Desktop Technician (Kỹ thuật viên Máy tính để bàn được Chứng nhận của Apple).
+ MSN: Microsoft Network (Mạng Microsoft).
+ GIS: Google Image Search (Tìm kiếm Hình ảnh của Google).
+ MSDE: Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Máy tính để bàn Microsoft SQL Server 2000).
+ AFD: Allianz für Deutschland.
+ FKSM: Fort Knox Supplemental Manual (Sách hướng dẫn bổ sung Fort Knox).
+ GML: Generalized Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu tổng quát).
+ MPSRON: Maritime Propositioning Ship Squadron (Hải đội tàu định vị hàng hải).
...

Post Top Ad