APP là gì? Ý nghĩa của từ app - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

APP là gì? Ý nghĩa của từ app

APP là gì ?

APP là “Allied Procedural Publication” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APP

APP có nghĩa “Allied Procedural Publication”, dịch sang tiếng Việt là “Công bố theo thủ tục của Đồng minh”.

APP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng APP là “Allied Procedural Publication”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến APP:
+ IJWP: Interim Joint Warfare Publication (Ấn phẩm về Chiến tranh hỗn hợp tạm thời).
+ JWP: Joint Warfare Publication (Ấn phẩm về Chiến tranh chung).
+ SACEUR: Supreme Allied Commander EURope (Chỉ huy Đồng minh Tối cao EURope).
+ ASDIC: Allied Submarine Detection Investigation Committee (Ủy ban Điều tra Phát hiện Tàu ngầm Đồng minh).
+ AGARDOGRAPH: Advanced Guidance for Alliance Research and Development publication (Hướng dẫn nâng cao cho ấn phẩm Nghiên cứu và Phát triển của Liên minh).
...

Post Top Ad