AMSO là gì? Ý nghĩa của từ amso - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

AMSO là gì? Ý nghĩa của từ amso

AMSO là gì ?

AMSO là “U.S. Army Model and Simulation Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AMSO

AMSO có nghĩa “U.S. Army Model and Simulation Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Mô phỏng và Mô phỏng Quân đội Hoa Kỳ”.

AMSO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AMSO là “U.S. Army Model and Simulation Office”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AMSO:
+ DPMO: Defense Prisoner of War/Missing Personnel Office (Quốc phòng Tù nhân Chiến tranh / Văn phòng Nhân sự Mất tích).
+ CBS: Corps Battle Simulation (Mô phỏng trận chiến trong quân đoàn).
+ INLA: Irish National Liberation Army (Quân đội giải phóng quốc gia Ireland).
+ NSO: National Standardization Office (Văn phòng tiêu chuẩn hóa quốc gia).
+ NCI: U.S. National Cancer Institute (Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad