KU là gì? Ý nghĩa của từ ku - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

KU là gì? Ý nghĩa của từ ku

KU là gì ?

KU là “Kuwait” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KU

KU có nghĩa “Kuwait”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà nước Kuwait”.

KU là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng KU là “Kuwait”.

Một số kiểu KU viết tắt khác:
+ Kurdish language: Ngôn ngữ người Kurd.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KU:
+ QSL: Québec Sign Language (Ngôn ngữ ký hiệu Québec).
+ BI: Bislami language (Ngôn ngữ Bislami).
+ AY: Aymara language (Ngôn ngữ Aymara).
+ ALTE: Association of Language Testers in Europe (Hiệp hội những người kiểm tra ngôn ngữ ở Châu Âu).
+ UZB: Uzbek language (Ngôn ngữ Uzbekistan).
...

Post Top Ad