ARF là gì? Ý nghĩa của từ arf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

ARF là gì? Ý nghĩa của từ arf

ARF là gì ?

ARF là “ASEAN Regional Forum” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ARF

ARF có nghĩa “ASEAN Regional Forum”, dịch sang tiếng Việt là “Diễn đàn khu vực ASEAN”.

ARF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ARF là “ASEAN Regional Forum”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ARF:
+ RPA: Regional Plan Association (Hiệp hội kế hoạch khu vực).
+ ROC: Regional Operations Centre (Trung tâm Điều hành Khu vực).
+ IDF: Intel Development Forum (Diễn đàn phát triển Intel).
+ ICF: Intelligent Community Forum (Diễn đàn cộng đồng thông minh).
+ WSROC: Western Sydney Regional Organisation of Councils (Tổ chức Hội đồng Khu vực Tây Sydney).
+ SAD: Safford Regional Airport (Sân bay khu vực Safford).
...

Post Top Ad