BIP là gì? Ý nghĩa của từ bip - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

BIP là gì? Ý nghĩa của từ bip

BIP là gì ?

BIP là “Battlefield Interoperability Programme” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BIP

BIP có nghĩa “Battlefield Interoperability Programme”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Khả năng Tương tác Chiến trường”.

BIP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BIP là “Battlefield Interoperability Programme”.

Một số kiểu BIP viết tắt khác:
+ Broadcast incremental power algorithm: Quảng bá thuật toán công suất tăng dần.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BIP:
+ UPS: Uninterruptible Power Supply (Cung cấp điện liên tục).
+ NFPA: National Fluid Power Association (Hiệp hội điện chất lỏng quốc gia).
+ BADD: Battlefield Awareness and Data Dissemination (Nhận thức về chiến trường và phổ biến dữ liệu).
+ VSOP: VLBI Space Observatory Programme (Chương trình Đài quan sát Không gian VLBI).
+ UNDCP: United Nations Drug Control Programme (Chương trình kiểm soát ma túy của Liên hợp quốc).
+ J7: Joint Operational Plans & Interoperability Directorate (Các kế hoạch hoạt động chung & Ban giám đốc khả năng tương tác).
...

Post Top Ad