IMA là gì? Ý nghĩa của từ ima - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

IMA là gì? Ý nghĩa của từ ima

IMA là gì ?

IMA là “Intermediate Maintenance Activity” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IMA

IMA có nghĩa “Intermediate Maintenance Activity”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động bảo trì trung gian”.

IMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IMA là “Intermediate Maintenance Activity”.

Một số kiểu IMA viết tắt khác:
+ Institute of Mathematics and Applications: Viện Toán học và Ứng dụng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IMA:
+ UNRISD: United Nations Research Institute for Social Development (Viện nghiên cứu phát triển xã hội của Liên hợp quốc).
+ SSRI: Social Systems Research Institute (Viện nghiên cứu hệ thống xã hội).
+ ORISE: Oak Ridge Institute for Science and Education (Viện Khoa học và Giáo dục Oak Ridge).
+ GISS: Goddard Institute for Space Studies (Viện nghiên cứu vũ trụ Goddard).
+ MMI: McLean Meditation Institute (Viện thiền McLean).
+ ERCIM: European Research Consortium for Informatics and Mathematics (Hiệp hội Nghiên cứu Châu Âu về Tin học và Toán học).
...

Post Top Ad