OOO là gì? Ý nghĩa của từ ooo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

OOO là gì? Ý nghĩa của từ ooo

OOO là gì ?

OOO là “Out Of the Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OOO

OOO có nghĩa “Out Of the Office”, dịch sang tiếng Việt là “Không có mặt tại văn phòng”.

OOO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OOO là “Out Of the Office”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OOO:
+ DARO: Defense Airborne Reconnaissance Office (Văn phòng trinh sát phòng không trên không).
+ FOSE: Federal Office Systems Expo (Hội chợ triển lãm hệ thống văn phòng liên bang).
+ OEA: Office of Economic Adjustment (Văn phòng Điều chỉnh Kinh tế).
+ DPMO: Defense Prisoner of War/Missing Personnel Office (Quốc phòng Tù nhân Chiến tranh / Văn phòng Nhân sự Mất tích).
+ OMB: U.S. Office of Management and Budget (Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ).
+ OOS: Out Of Service (Ngừng phục vụ).
+ FILO: First In, Last Out (Đầu tiên vào, Cuối cùng ra).
...

Post Top Ad